Lietošanas noteikumi
Lietošanas noteikumi SIA Commerce Group un tās filiāles ("World e-Com" vai "mēs") nodrošina saturu savās tīmekļa vietnēs vai lietojumprogrammās, kurās ir saite uz šiem Lietošanas noteikumiem ("Vietne"), saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem ("Noteikumi"). Mēs varam periodiski mainīt Noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma, tāpēc, lūdzu, laiku pa laikam tos pārskatiet. Šie Noteikumi pēdējo reizi tika atjaunināti 2018. gada 7. maijā. Piekļūstot šai Vietnei un izmantojot to, jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Lai iepazītos ar skaidrojumu par World e-Com praksi un politiku saistībā ar mūsu lietotāju informācijas vākšanu, izmantošanu un glabāšanu, lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politiku.

1. Autortiesības Viss Vietnes saturs un funkcionalitāte, tostarp teksts, grafika, logotipi, ikonas, attēli un video, to atlase un izkārtojums, kā arī jebkuras koncepcijas, zinātība, rīki, struktūras, programmatūra, lietojumprogrammas vai citas tehnoloģijas, algoritmi, modeļi, procesi un nozares perspektīvas, kas ir iepriekš minētā pamatā vai ir iestrādātas iepriekš minētajā, kā arī jebkuri to uzlabojumi vai atvasināti darbi ("Vietnes saturs") ir SIA "Commerce Group" vai tās licences devēju ekskluzīvs īpašums un, ciktāl piemērojams, ir aizsargāts ar Latvijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem. Ne Vietnes saturu, ne Vietnes funkcionalitāti nedrīkst kopēt, pavairot, pārveidot, pārveidot, mainīt (tostarp noņemt vai atspējot jebkādus drošības vai tehnoloģiskos aizsargmehānismus, atrunas vai leģendas), augšupielādēt, publicēt, augšupielādēt, ievietot, pārraidīt vai jebkādā veidā izplatīt bez mūsu rakstiskas atļaujas, izņemot 3. sadaļā - Vietnes satura izmantošana - norādītos izmantošanas veidus. Visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas, ir aizsargātas.

2. Preču zīmes Vietnē redzamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, dizaini un logotipi (kopā saukti "Preču zīmes") ir SIA Commerce Group un tās licences devēju reģistrētas un nereģistrētas Preču zīmes. Jūs piekrītat, ka, izņemot gadījumus, kad mēs vai mūsu licenču izsniedzēji to ir skaidri atļāvuši, ja tas ir piemērojams, Jūs neatsauksieties uz SIA Commerce Group vai tās licenču izsniedzējiem un nepiedēvēsiet nekādu informāciju par SIA Commerce Group vai tās licenču izsniedzējiem nevienā publiskā informācijas nesējā (piemēram, paziņojumā presei, tīmekļa vietnēs) reklāmas vai veicināšanas nolūkos vai ar mērķi informēt vai ietekmēt kādu trešo personu, un ka Jūs neizmantosiet vai neatveidosiet nevienu SIA Commerce Group vai tās licenču izsniedzēju Preču zīmi, kā arī nenozīmēsiet, ka to atbalsta vai ka esat ar to saistīti.

3. Ar šo SIA Commerce Group piešķir jums ierobežotu, neekskluzīvu, nenododamu, atsaucamu un nepārvedamu licenci uz šo noteikumu darbības laiku, lai piekļūtu vietnes saturam un lejupielādētu, parādītu un izdrukātu vienu vietnes satura kopiju jebkurā datorā tikai jūsu iekšējai, biznesa lietošanai ar nosacījumu, ka jūs nekādā veidā nemaināt vietnes saturu (tostarp neradāt no tā atvasinātus darbus), saglabājat visas autortiesību un citas īpašumtiesību norādes, kas norādītas uz vietnes satura, un citādi ievērojat šos noteikumus. Bez SIA Commerce Group iepriekšējas rakstiskas piekrišanas jūs nedrīkstat citādi reproducēt, modificēt, veikt reverso inženieriju, izplatīt, pārsūtīt, publicēt vai izpaust Vietnes saturu. Turklāt jūs nedrīkstat "spoguļot" Vietnes saturu vai tā daļu bez SIA Commerce Group skaidras rakstiskas piekrišanas. Nekas šajā Vietnē nav interpretējams kā tiešs vai netiešs, vai netiešs, vai netiešs apliecinājums licences vai tiesību piešķiršanai izmantot jebkādu SIA Commerce Group intelektuālo īpašumu, izņemot šeit nepārprotami izklāstītos gadījumus. Šajā sadaļā piešķirtā licence automātiski un nekavējoties izbeidzas, ja jūs neievērojat šos Noteikumus.

4. Lietotāju ieraksti Jūs atzīstat un piekrītat, ka SIA Commerce Group pieder neierobežotas tiesības izmantot, publicēt un citādi izmantot jebkuru un visu informāciju, ko Jūs ievietojat vai citādi publicējat Vietnē ierakstos, forumos vai ziņojumu dēļos, anketās, aptaujas atbildēs un citādi, un Jūs atzīstat un piekrītat, ka, sniedzot mums jebkuru šādu informāciju, jūs automātiski piešķirat un ar šo piešķirat mums vispasaules, neekskluzīvu, nododamu, cedējamu, cedējamu, sublicencējamu, pilnībā apmaksātu, bezmaksas, beztermiņa, neatsaucamu licenci un tiesības izmantot, reproducēt, publicēt, izplatīt, modificēt un citādi izmantot šādu iesniegumu jebkādiem mērķiem un jebkādā formā vai plašsaziņas līdzeklī, ko neaizliedz piemērojamie tiesību akti. Turklāt ar šo jūs atsakāties no jebkādām prasībām pret SIA Commerce Group par jebkādiem iespējamiem vai faktiskiem privātuma vai publicitātes tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību, morālo tiesību vai autoratlīdzības tiesību pārkāpumiem saistībā ar to, ka SIA Commerce Group izmanto un publicē šādus iesniegumus.

Jūs apņematies nepublicēt vai citādi nepublicēt Vietnē nekādus materiālus, kas (a) ir draudoši, apmelojoši, neslavas celšanas vai nepieklājīgi; (b) ir uzskatāmi par kriminālnoziegumu, rada civiltiesisko atbildību vai citādi pārkāpj likumu; (c) pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma, privātuma vai citas tiesības; (d) satur datorvīrusu vai citu destruktīvu elementu; (e) satur reklāmu; (f) ir vai satur nepatiesus vai maldinošus paziņojumus; vai (g) pārkāpj šos Noteikumus.

SIA Commerce Group nepārstāv un neapstiprina Vietnē lietotāju ievietotās informācijas precizitāti un uzticamību. Turklāt SIA Commerce Group nepārbauda un nevar pārbaudīt visu informāciju, ko lietotāji ievieto Vietnē, un nav atbildīga par šādu informāciju. Tomēr SIA Commerce Group patur tiesības atteikt publicēšanu un tiesības pilnībā vai daļēji dzēst jebkādu informāciju jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla.

5. SIA Commerce Group paziņojumi par pārkāpumiem un izņemšanu SIA Commerce Group aizliedz publicēt jebkādu informāciju, kas pārkāpj vai pārkāpj jebkuras personas vai organizācijas autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp tiesības uz privātumu un publicitāti). Ja uzskatāt, ka ar kādu Vietnes saturu ir pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības (vai tādas tiesības, par kuru īstenošanu esat atbildīgs), lūdzu, rakstiet SIA Commerce Group uz turpmāk norādīto adresi, iesniedzot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts: (a) ar autortiesībām aizsargātā darba un/vai intelektuālā īpašuma tiesību, kas, iespējams, ir pārkāptas, identifikāciju; (b) iespējami pārkāpjošā materiāla identifikāciju Vietnē, kuru tiek prasīts izņemt; (c) savu vārdu, uzvārdu, adresi un dienas tālruņa numuru, kā arī e-pasta adresi, ja tāda ir pieejama; (d) paziņojumu, ka jums ir godprātīga pārliecība, ka ar autortiesībām aizsargātā darba izmantošana un/vai intelektuālā īpašuma tiesību izmantošana nav atļauta īpašnieka, tā pārstāvja vai likuma; (e) paziņojums, ka paziņojumā sniegtā informācija ir precīza un, piemērojot sodu par nepatiesu liecību sniegšanu, ka parakstītājs ir pilnvarots rīkoties iespējami pārkāptās tiesības īpašnieka vārdā; un (f) intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieka vai personas, kas īpašnieka vārdā ir pilnvarota apgalvot, ka tiesības ir pārkāptas, paraksts. SIA Commerce Group pēc šāda paziņojuma saņemšanas (vai jebkura paziņojuma, kas atbilst 17 U.S.C. 512(c)(3)), izdzēsīs jebkuru publicētu iesniegumu, kas pārkāpj jebkuras personas autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības saskaņā ar ASV tiesību aktiem. ASV tiesību akti paredz ievērojamus sodus par šāda nepatiesa paziņojuma iesniegšanu. Attiecīgos apstākļos personām, kas atkārtoti iesniedz pārkāpumus vai nelikumīgus materiālus, tiks aizliegts publicēt turpmākus iesniegumus. SIA Commerce Group kontaktpersona paziņojumu iesniegšanai saskaņā ar šo 5. iedaļu ir: Juridiskais departaments, SIA Commerce Group, admin@worlde-com.com.

6. Atruna no atbildības Vietnes saturs un funkcionalitāte tiek sniegta, apzinoties, ka SIA COMMERCE GROUP NAV APŅĒMUŠA Sniegt Jums profesionālas konsultācijas vai pakalpojumus, un vietnes saturs nav domāts kā ieguldījums vai uzskatāms par ieguldījumu, JURIDISKU, NODOKĻU, GRĀMATVEDĪBAS VAI CITU REGLAMENTĒTU KONSULTĀCIJU, UN KA JŪS ESAT PILNĪBĀ ATBILDĪGS PAR VISA VIETNES SATURA IZMANTOŠANU UN ATZĪSTAT, KA JEBKURA PAĻAUŠANĀS UZ VIETNES SATURU IR TIKAI JŪSU PAŠA IZVĒLE UN RISKS. VISS VIETNES SATURS UN FUNKCIONALITĀTE TIEK NODROŠINĀTA "TĀDA, KĀDA TĀ IR", BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, NE TIEŠĀM, NE NETIEŠĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, BEZ NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SIA COMMERCE GROUP UN TĀS TREŠO PUŠU SATURA SNIEDZĒJI NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, PAR VIETNES SATURA ĪPAŠUMTIESĪBĀM, PRECIZITĀTI VAI ATBILSTĪBU. SIA COMMERCE GROUP NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDU INFORMĀCIJU, KAS PUBLICĒTA SAISTĪTAJĀS TĪMEKĻA VIETNĒS, IETVERTA VIETNĒ PUBLICĒTAJOS LIETOTĀJU IESNIEGUMOS VAI KO SNIEGUŠAS TREŠĀS PERSONAS. NE SIA COMMERCE GROUP, NE TĀS TREŠO PUŠU SATURA NODROŠINĀTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI SODĀMIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, VAI PAR NEGŪTIEM IEŅĒMUMIEM VAI PEĻŅU, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI VIŅI IR VAI NAV INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU VAI KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU UN NEATKARĪGI NO ATBILDĪBAS TEORIJAS.

7. Ar šo Jūs atbrīvojat, aizstāvat un pasargājat SIA Commerce Group un visus tās priekšgājējus, tiesību pārņēmējus, mātesuzņēmumus, meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus, vadītājus, direktorus, akcionārus, investorus, darbiniekus, aģentus, pārstāvjus un advokātus, kā arī to attiecīgos mantiniekus, tiesību pārņēmējus un pilnvarniekus ("SIA Commerce Group Atbrīvotās puses") no jebkādas atbildības un pret to, izdevumiem, izmaksām vai citiem zaudējumiem ("Zaudējumi"), kas radušies SIA Commerce Group un/vai SIA Commerce Group Atbrīvotajām pusēm saistībā ar jebkādām prasībām, kas izriet no Vietnes lietošanas un/vai jebkādiem šo Noteikumu pārkāpumiem, tostarp apliecinājumiem, garantijām un saistībām, ko esat sniedzis, ja tādas ir, piekrītot šiem Noteikumiem. SIA Commerce Group patur tiesības uz sava rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli jebkurā jautājumā, kas citādi būtu pakļauts jūsu kompensācijai.

8. Trešo pušu vietnes un pakalpojumu sniedzēji Mēs varam sniegt saites uz trešo pušu vietnēm, un daļu no satura, kas parādās šajā vietnē, faktiski tieši vai netieši piegādā, atbalsta vai nodrošina trešās puses, piemēram, trešo pušu vietņu ierāmēšanas vai trešo pušu serveru piegādātā satura iekļaušanas rāmjos gadījumos. SIA Commerce Group neuzņemas atbildību par šīm trešo personu tīmekļa vietnēm, uz kurām attiecas piemērojamo trešo personu satura nodrošinātāju lietošanas noteikumi un privātuma politika, ja tāda ir.

9. Piemērojamie tiesību akti; jurisdikcija Šos Noteikumus reglamentē Rīgas (Latvija) tiesību akti, neņemot vērā to kolīziju tiesību principus.

Kā būtu, ja mēs īsā sarunā izpētītu jūsu biznesa vajadzības?
Izstrādājiet e-Com stratēģiju